Advies

Funderingsadvies1087
In de nabijheid van bestaande bebouwing vereist de invloed die een bouwproject heeft zorgvuldige analyse en geotechnische oplossingen ten gunste van het totale gebied.

Ons praktisch advies in funderingsconstructies kan betrekking hebben op een of meerdere onderdelen:

Het coördineren van grondmechanisch onderzoek om de eigenschappen van de bodem in kaart te brengen.
Het interpreteren van de uitkomsten aan de hand van presentatie en rekenprogramma’s.
Het hieruit voortvloeiend adviseren over het best passend funderingstype.
Het geven van praktisch advies in funderingsconstructies, uitvoerbaarheid en volgorde.
Het tijdens de aanbestedingsfase bijstaan met advies over allerlei zaken waarmee rekening gehouden dient te worden.
Het verzorgen van diverse geotechnische berekeningen, zoals draagkracht en wapeningsberekeningen

Damwandadvies 1101
Bij bouwwerkzaamheden waarbij ontgraven moet worden, is een goede afstemming tussen opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau van wezenlijk belang om onnodige kosten en tijdsverlies tot een minimum te beperken. Bij ontgravingen krijgt men te maken met of bronbemaling, of het creëren van een waterdichte bouwput.

 

 

Advies bij gebreken of schade (second opinion)

Bij vaststelling van gebreken en/of schadegevallen kunnen wij na inventarisatie, onderzoek doen naar de oorzaak hiervan en oplossingen aanbieden.

Bemalingsadviesbemaling

Geohydrologie houdt zich bezig met het bestuderen van grondwaterstromingen. Het is derhalve een zeer belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen en realiseren van ondergrondse bouw- en infrastructurele werken.

Bij grondontgravingen, zal men afhankelijk van locatie en diepte, niet zelden onder de grondwaterspiegel terechtkomen. In dergelijke gevallen zal, teneinde de werken in den droge te kunnen uitvoeren en de stabiliteit van de
bouwput te garanderen, een kunstmatige grondwaterstandverlaging noodzakelijk zijn.